More

  Các Giáo Xứ Giáo Hạt Tân Mai Đón Đức Mẹ Thánh Du

  1 – Giáo xứ Tân Mai : 22/04 – 25/04/2018
  2 – Giáo xứ Tân Lộc : 25/04 – 26/04/2018
  3 – Giáo xứ Xuân Hòa : 26/04 – 27/04/2018
  4 – Giáo xứ Đa Minh : 27/04 – 29/04/2018
  5 – Dòng Đa Minh Tam Hiệp : 29/04 – 30/04/2018
  6 – Giáo xứ Bùi Hưng : 30/04 – 01/05/2018
  7 – Giáo xứ Bùi Hiệp : 01/05 – 02/05/2018
  8 – Giáo xứ Bùi Vĩnh : 02/05 – 04/05/2018
  9 – Giáo xứ Bùi Thái : 04/05 – 06/05/2018
  10 – Giáo xứ Bùi Thượng : 06/05 – 08/05/2018
  11 – Giáo xứ Bùi Đức : 08/05 – 10/05/2018
  12 – Giáo xứ Trinh Vương : 10/05 – 11/05/2018
  13 – Giáo xứ Gia Viên : 11/05 – 12/05/2018
  14 – Giáo xứ Phanxico : 12/05 – 13/05/2018
  15 – Giáo xứ Long Bình : 13/05 – 14/05/2018
  16 – Giáo xứ Micae : 14/05 – 15/05/2018
  17 – Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể : 15/05 – 16/05/2018
  18 – Giáo xứ Thánh Giuse : 16/05 – 17/05/2018
  19 – Giáo xứ Thiên Triều : 17/05 – 18/05/2018
  20 – Giáo xứ Bình An : 1/05 – 20/05/2018
  20/05/2018 – Giáo Hạt chào tiễn Đức Mẹ đến Giáo Hạt Long ThànhĐón Đức Mẹ Thánh Du

  Hot Topics

  Related Articles