An táng Đức Hồng Y 92 tuổi

0
619

Sinh ngày 02/02/1926 tại Libertad, thời học sinh Đức Hồng Y Obando Bravo theo học trường Dòng Salêdiêng mà sau này chính ngài trở thành tu sĩ của hội dòng này.

Sau khi theo học thần học và tâm lý về ơn gọi tại nhiều quốc gia khác nhau như Guatemala, Colombia, Venezuela và Roma, ngài thụ phong linh mục năm 1958.

Như vậy với sự qua đời của vị Hồng Y người Nicaragua, cùng với 14 vị sắp được tấn phong vào ngày 29/06 tới đây, số thành viên của Hồng Y Đoàn hiện nay là 226 vị, trong đó 126 Hồng Y cử tri và 100 Hồng Y trên 80 tuổi.