More

    Trọng kính Đức cha Giuse

    Bài giảng của Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi trong Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Năm thánh

    Lời đầu lễ Trọng kính Đức cha Giuse, TGM Huế, Chủ tịch HĐGMVN, ĐHY Phêrô, TGM Hà Nội, Quý Đức cha, Video: Thánh lễ Tạ ơn...

    Hot Topics