More

  trang suy niệm

  Lễ Cầu cho các tín hữu qua đời | Thứ Sáu 02.11.1018

  Tin Mừng: Lc 23, 33. 39-43 Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên...

  Lời Chúa ngày 4 tháng 7 năm 2018

  Lời Chúa: Mt 8, 28-34 Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong...

  Suy niệm lời Chúa ngày 20.4.2018

  Nhờ tôi mà được sống  Lời Chúa: Ga 6, 52-59 Xem thêm: Lịch Công Giáo tháng 4 năm 2018     Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi...

  Hot Topics