More

  "Tôi vẫn tiếp tục hỏi Chúa

  Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

  MỤC TỬ NHÂN LÀNH Chúa Nhật 4 Phục Sinh B Cv 4,8-12 ; 1 Ga 3,1-2;  Ga 10,11-18           Hình ảnh mục tử nhân lành là hình ảnh rất...

  Cha xứ hiến thận cho con chiên

  Bruce McComb đã nhận được nhiều phước lành từ vị linh mục của mình, cha Jonathan Goertz - bao gồm một quả thận. McComb, 60...

  Hot Topics