More

    tội ngoại tình

    Ngoại tình và phá thai có được Chúa tha tội không?

    Hỏi:  Thưa Cha, con  là một người công giáo, con  lấy chồng không có vào nhà thờ làm lễ, nhưng sau này con đã...

    Hot Topics