More

  tĩn hữu qua đời

  Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời 02/112018 | Dành cho những người không thể đến nhà thờ

  Bài Ðọc I: Rm 6, 3-9 "Chúng ta phải sống đời sống mới". Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh...

  Lễ Cầu cho các tín hữu qua đời | Thứ Sáu 02.11.1018

  Tin Mừng: Lc 23, 33. 39-43 Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên...

  Hot Topics