More

    tín hữu đã qua đời

    Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời 02/112018 | Dành cho những người không thể đến nhà thờ

    Bài Ðọc I: Rm 6, 3-9 "Chúng ta phải sống đời sống mới". Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh...

    Hot Topics