More

    Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc

    Tiểu sử Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu

    xem thêm: Giám mục đương nhiệm 2018 Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu sinh ngày 30 tháng 10 năm 1954 tại Ninh Mỹ, Nam Định,...

    Hot Topics