More

    Tiểu Chủng viện Ba Đông

    Giáo phận Hải Phòng chính thức nhận lại Tiểu Chủng viện Ba Đông

    Tiểu Chủng Viện Ba Đông sau hơn 60 năm nhà nước quản lý, nay đã chính thức được trao trả lại cho Giáo phận...

    Hot Topics