More

    Thuyên chuyển Linh Mục giáo phận Hải Phòng 2018

    Thuyên chuyển Linh Mục giáo phận Hải Phòng 2018

    Căn cứ nhu cầu thực tế và sau khi đã tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Tư vấn, Đức Giám mục...

    Hot Topics