More

    thuộc địa phận Limbourg

    Linh mục Olaf rao giảng Phúc Âm trên toa xe lửa

    Linh mục Olaf Lindenberg, thuộc địa phận Limbourg quyết định đi gặp người đồng thời với mình. Mỗi tuần cha đi chuyến xe lửa...

    Hot Topics