More

    Thứ Tư Tuần 8 Thường niên

    Lời Chúa ngày 30 tháng 5 năm 2018

    Không được như vậy Lời Chúa: Mc 10, 32-45 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông....

    Hot Topics