More

    Thứ Tư Tuần 7 Thường Niên

    Lời Chúa ngày 23 tháng 5 năm 2018

    Lời Chúa: Mc 9, 38-40 Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ,...

    Hot Topics