More

    Thứ Tư tuần 15 Thường niên B

    Lời Chúa ngày 18 tháng 7 năm 2018

    Thứ Tư tuần 15 Thường niên B (18.7.2018) "… mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn" (Mt 11, 25-27) Lời Chúa: Mt 11,...

    Hot Topics