More

    Thứ Sáu Tuần 8 Thường niên năm B

    Lời Chúa ngày 1 tháng 6 năm 2018

    Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc Lời Chúa: Mc 11, 11-26 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Ðền Thờ. Người rảo mắt, nhìn...

    Hot Topics