More

    Thứ Sáu Tuần 5 TN

    Lời Chúa ngày 15/2/2019

    Nói được rõ ràng (15.2.2019 – Thứ Sáu Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua...

    Hot Topics