More

    Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên

    Lời Chúa ngày 17/8/2018

    Một xương một thịt (17-8-2018 - Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu...

    Hot Topics