More

    thu rao tien chuc

    Thông Báo Về Việc Rao Tên Các Thầy Sắp Lãnh Chức Linh Mục

    Để Bề trên giáo phận có thể tiếp nhận ý kiến tham vấn về tư cách các Thầy Phó tế sẽ được phong chức...

    Hot Topics