More

    Thứ Năm Tuần 7 Thường Niên

    Lời Chúa ngày 24 tháng 5 năm 2018

    Làm cớ cho anh sa ngã Lời Chúa: Mc 9, 41-50 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống...

    Hot Topics