More

    Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay

    Lời Chúa ngày 28/3/2019

    Người mạnh hơn (28.3.2019 – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó...

    Hot Topics