More

    Thứ Năm Tuần 21 Thường Niên

    Lời Chúa ngày 30/8/2018

    Hãy sẵn sàng (30-8-2018 – Thứ Năm Tuần 21 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 24, 42-51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các đệ rằng:...

    Hot Topics