More

    Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng

    Lời Chúa ngày 13/12/2018

    Gioan chính là Êlia (13.12.2018 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 11, 11-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng:...

    Hot Topics