More

    Thứ Năm Tuần 19 Thường niên

    Lời Chúa ngày 16 tháng 8 năm 2018

    Bảy mươi lần bảy (16-8-2018 – Thứ Năm Tuần 19 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 18, 21 – 19, 1 Khi ấy, ông Phêrô đến...

    Hot Topics