More

    Thứ Năm Tuần 18 Thường niên

    Lời Chúa ngày 9 tháng 8 năm 2018

    Anh là tảng đá (9-8-2018 – Thứ Năm Tuần 18 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 16, 13-23 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành...

    Hot Topics