More

    Thứ Năm Tuần 12 Thường niên

    Lời Chúa ngày 28 tháng 6 năm 2018

    Xây trên nền đá Lời Chúa: Mt 7, 21-29 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:...

    Hot Topics