More

    Thứ Năm 25 TN Năm chẵn

    Lời Chúa ngày 27/9/2018

    Ông này là ai? (27.9.2018 – Thứ Năm 25 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả...

    Hot Topics