More

    Thứ Hai Tuần 33

    Lời Chúa ngày 19/11/2018

    Xin cho tôi nhìn thấy (19.11.2018 – Thứ Hai Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người...

    Hot Topics