More

    Thứ Hai tuần 15 Thường niên B

    Lời Chúa ngày 16 tháng 7 năm 2018

    Thứ Hai tuần 15 Thường niên B (16.7.2018): "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo" (Mt 10, 34 - 11,...

    Hot Topics