More

    Thứ Hai Tuần 1 Mùa Chay

    Lời Chúa ngày 11/3/2019

    Làm cho chính Ta (11.3.2019 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ...

    Hot Topics