More

    Thứ Hai: Thánh Matthia

    Lời Chúa ngày 14.5.2018

    Chúa chọn ai  Lời Chúa: Cv 1, 15-17. 20-26 Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em - có khoảng một trăm hai...

    Hot Topics