More

    Thứ Hai 24 TN

    Lời Chúa ngày 17/9/2018

    Xin Ngài phán một lời (17.9.2018 – Thứ Hai 24 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 7, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum. Một...

    Hot Topics