More

    Thứ Bảy Tuần 20 Thường Niên

    Lời Chúa ngày 25/8/2018

    Là anh em với nhau (25-8-2018 – Thứ Bảy Tuần 20 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 23, 1-12   Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân...

    Hot Topics