More

    Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

    Lời Chúa ngày 28 tháng 7 năm 2018

    Thứ Bảy tuần 16 Thường niên (28-7-2018): Đừng nhổ cỏ lùng Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe...

    Hot Topics