More

    Thứ Bảy tuần 11 Thường niên

    Lời Chúa ngày 23 tháng 6 năm 2018

    Người sẽ thêm cho Lời Chúa: Mt 6, 24-34 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia,...

    Hot Topics