More

    Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng

    Lời Chúa ngày 11/12/2018

    Không muốn ai hư mất (11.12.2018 – Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 18, 12-14 Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn...

    Hot Topics