More

    Thứ Ba Tuần 18 Thường niên

    Lời Chúa ngày 7 tháng 8 năm 2018

    Xin cứu con (7-8-2018 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền...

    Hot Topics