More

    Thứ Ba tuần 15 Thường niên B

    Lời Chúa ngày 17 tháng 7 năm 2018

    Thứ Ba tuần 15 Thường niên B (17.7.2018) "Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi"....

    Hot Topics