More

    Thứ Ba 25 TN Năm chẵn

    Lời Chúa ngày 25/9/2018

    Mẹ tôi và anh em tôi (25.9.2018 – Thứ Ba 25 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 8, 19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Ðức...

    Hot Topics