More

  Thông báo: Truyền chức phó tế

  Tòa Giám mục Hải Phòng: Thông báo Truyền chức Phó tế

  Sau khi đã bàn hỏi với Ban Tư vấn trong cuộc họp ngày 23 tháng 2 năm 2018, Đức Giám mục Giáo phận dự...

  Thông báo: Truyền chức phó tế giáo phận Bắc Ninh

  Một vài nét về giáo phận Bắc Ninh THÔNG BÁO: TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ Bắc Ninh, ngày  30 tháng 11 năm 2017 Tòa Giám Mục Bắc...

  Hot Topics