More

    Thời gian đăng ký

    Thông báo: Khóa Tìm hiểu ơn gọi Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

    THÔNG BÁO KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHÁT DIỆM Năm 2018 I. Thời gian Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 07 năm 2018 II....

    Hot Topics