More

    Thiên Chúa yêu thế gian

    Thiên Chúa yêu thế gian (11.4.2018 – Thứ tư Tuần 2 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,...

    Hot Topics