More

    Thế gian ghét anh em

    Suy niệm lời Chúa 5.5.2018

    Thế gian ghét anh em Lời Chúa: Ga 15, 18-21     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh...

    Hot Topics