More

    Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống

    Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

    R.I.P “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25) AI TÍN Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin: Cố Linh Mục Phanxicô...

    Hot Topics