More

    Thầy Ignaxiô Lê Hoàng Bảo Quỳnh

    Giáo phận Kontum sắp có thêm 3 Tân Linh Mục

    Các Thầy Phó Tế này đang phục vụ giữa anh chị em nhưng được kêu gọi và đặt lên để phục vụ anh chị...

    Hot Topics