More

    thầy Gioan Maria BÙI CHU TRANG

    Cáo phó: Tu sỹ Gioan Maria BÙI CHU TRANG, CRM

    SƠ LƯỢC TIỂU SỬ TU SĨ GIAON MARIA BÙI CHU TRÀNG, CRM 1933-2018 - Sinh ngày: 07/09/1933, tại Trung Lao, Trực Ninh, Nam Định - Rửa tội: 09/09/1933 -...

    Hot Topics