More

    Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN

    Cáo phó: Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN

    Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN, Sinh ngày 03/03/1972 tại Giáo họ Thượng Thôn - Giáo Xứ Tràng Lũ - Giáo Phận Thái Bình,...

    Hot Topics