More

    Thánh Stêphanô

    Lời Chúa ngày 26/12/2018

    Xin nhận lấy hồn con (26.12.2017 – Thứ Tư: Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi) Lời Chúa: Mt 10, 17-22 Khi ấy, Đức Giê-su nói với...

    Hot Topics