More

    Thánh Phêrô và Phaolô 2018

    Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 2018 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

    Sáng ngày 29/6/2018, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo mục Hà Nội đã chủ tế Thánh lễ đại triều tại nhà...

    Hot Topics