More

    Thánh Phaolô xét mình

    Làm giám mục là vì đoàn chiên chứ không phải vì sự nghiệp

    Thánh Phaolô là chứng nhân sáng ngời vì ngài vâng phục Chúa Thánh Linh và hết lòng yêu mến đoàn chiên. Đức Thánh Cha...

    Hot Topics